Regulamin serwisu PrenatalProjekt

 1. Postanowienie wstępne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu znajdującym się na www.prenatalprojekt.pl
  2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Sebastian Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISPL Sebastian Kwiatkowski, NIP 655 124 12 40, REGON: 812420618 z siedzibą przy ul. Oliwki 1, 72-001 Siadło Dolne.
  3. Celem serwisu jest umożliwienie kontaktu pomiędzy lekarzem i pacjentem, elektroniczną wymianę danych medycznych i/lub wyników badań, przechowywanie ich w serwisie na potrzeby wizyt.
  4. Korzystanie z serwisu odbywać się będzie za pomocą umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  5. Regulamin w obowiązującej wersji dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem http://www.prenatalprojekt.pl przez cały okres obowiązywania Umowy, może być w każdej chwili pobrany ze strony internetowej serwisu oraz wydrukowany i/lub zapisany przez Użytkownika w postaci elektronicznej, o ile nośniki informatyczne Użytkownika na to pozwalają.
  6. Regulamin stanowi wyłączną podstawę świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219) na warunkach i zasadach w nim wskazanych.
  7. O każdej zmianie Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową na na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, a także przy logowaniu do Konta Użytkownika. Regulamin ze zmianami zostanie opublikowany na stronie serwisu.
  8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie czternastu (14) dni od ich ogłoszenia lub w innym terminie określonym przez Administratora.
  9.  Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, w związku z powyższym powinien powstrzymać się od działań i zalogowania w serwisie i wypowiedzieć umowę, co będzie równoznaczne z usunięciem konta.
  10. Brak wypowiedzenia przez Użytkownika Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu.
  11. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora objęte są Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies.
 2. Definicje

  1. Serwis – aplikacja WEB dostępna pod adresem internetowym: www.prenatalprojekt.pl stanowiący serwis internetowy, umożliwiający Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w serwisie, tj. kontakt pomiędzy lekarzem i pacjentem, elektroniczną wymianę danych medycznych i/lub wyników badań, przechowywanie ich w serwisie na potrzeby wizyt.
  2. Administrator serwisu – właścicielem serwisu jest Sebastian Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISPL Sebastian Kwiatkowski, NIP 655 124 12 40, REGON: 812420618 z siedzibą przy ul. Oliwki 1, 72-001 Siadło Dolne . Administrator serwisu jest również Administratorem danych osobowych Użytkowników i Lekarzy zarejestrowanych w serwisie.
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  4. Dane szczególnej kategorii – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
  5. Konto – dostępne dla danego Użytkownika lub Lekarza po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego możliwe jest wprowadzenie i zarządzanie danymi, wzajemny kontakt pomiędzy osobami zarejestrowanymi w serwisie, udostępnianie danych medycznych, a także dokonywanie działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora.
  6. Użytkownik/Pacjent –osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie jako Pacjent, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która wyraziła zgodę na treść regulaminu.
  7. Lekarz – osoba fizyczna prowadząca zarejestrowana praktykę lekarską i mające uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, zarejestrowana w serwisie.
  8. Lekarz prowadzący – lekarz zarejestrowany w serwisie, który zaakceptował zaproszenie od Użytkownika lub wysłał zaproszenie do niego, które następnie zostało zaakceptowane.
  9. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem, zawierana celem skorzystania z usług świadczonych w serwisie, zawierana poprzez akceptację Regulaminu.
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu.
  11. Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Administratora w serwisie www. prenatalprojekt.pl.
 3. Zasady uczestnictwa

  1. W serwisie www.prenatalprojekt.pl założyć konto jako Użytkownik mogą tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Warunkiem założenia konta jest jest całkowite i dobrowolne zarejestrowanie pod adresem http://www.prenatalprojekt.pl tj. prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie informacji identyfikujących - na etapie rejestracji, oraz informacji dodatkowych – po udostępnieniu Konta Użytkownikowi.
  3.  Korzystanie z serwisu w ramach konta podstawowego jest bezpłatne, Administrator zastrzega wprowadzenie dodatkowych funkcji za opłatą.
  4.  Dane niezbędne do założenia konta: imię i nazwisko, PESEL, adres e- mail oraz hasło. Dane te są niezbędne do rejestracji konta. Brak ich podania uniemożliwia zakończenie rejestracji. Imię i Nazwisko oraz PESEL są jednym z kryterium identyfikującym i umożliwiającym wyszukiwanie w celu wysłania zaproszenia przez Lekarza do Pacjenta.
  5.  Informacje dodatkowe oraz zdjęcie są informacjami, które nie są niezbędne do korzystania z serwisu, ich podanie jest dobrowolne i za wyraźną zgodą udzieloną przez Użytkownika.
  6.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi osobowymi, w tym e- mail oraz danymi wrażliwymi.
  7.  Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w poufności indywidualnego hasła umożliwiającego mu logowanie się do Serwisu.
  8.  Założenie konta następuje w chwilą jego aktywacji linku przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanym w formularzu rejestracyjnym.
  9.  W razie zmiany danych, Użytkownik zobowiązuje się zaktualizować je w systemie lub przekazać stosowną informację na adres e-mail: zmianadanych@prenatalprojekt.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z zarejestrowanego w serwisie adresu e-mail.
  10.  Użytkownik zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
  11.  Użytkownik jest w pełni świadomy oraz wyraża dobrowolną zgodę podczas rejestracji lub przy uzupełnieniu konta Użytkownika, że w celu umożliwienia dostępu do danych dot. zdrowia i ciąży oraz danych medycznych (danych szczególnej kategorii) dla lekarza niezbędne jest wpisanie ich do konta Użytkownika- za pośrednictwem serwisu będą one udostępnione prowadzącemu lekarzowi.
 4. Wymagania techniczne

  1. Wymagania techniczne do korzystania z Platformy to:
   1. posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet,
   2. przeglądarka internetowa (najlepiej w najnowszej wersji) z włączoną obsługą Javascript,
   3. minimalne wymagania sprzętowe: 
    1. Posiadanie urządzenia (PC, Laptop, Tablet, SmartPhone) zapewniający dostęp do sieci Internet, zainstalowana jedna z następujących przeglądarek:
     1. Google Chrome - najnowsza stabilna wersja
     2. Mozilla Firefox - najnowsza stabilna wersja
     3. Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja
     4. Opera - najnowsza stabilna wersja
     5. Apple Safari - najnowsza stabilna wersja
    2. Aplikacja Android: (API 24), Android 6.0 (Marshmallow)
    3. Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:
     1. Włączona obsługa ciasteczek (cookies)
     2. Włączona obsługa JavaScript
   4. aktywny adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 5. Zasady funkcjonowania

  1. Użytkownik w ramach rejestracji w serwisie www.prenatalprojekt.pl ma możliwość:
   1. kontaktu z zarejestrowanym w serwisie lekarzem poprzez udostępnione dane w serwisie;
   2. udostępnienia informacji zarejestrowanemu w serwisie lekarzowi dot. stanu zdrowia oraz przechodzonych ciąż zawartych na koncie Użytkownika;
   3. udostępnienia zarejestrowanemu w serwisie lekarzowi wyników badań zawartych na koncie Użytkownika;
   4. przechowywania w/w informacji oraz wyników w serwisie oraz wygenerowanie ich do formatu pdf.
  2. Użytkownik, które w sposób prawidłowy zarejestrował się w serwisie będzie miał dostęp wyłącznie do zarejestrowanej w serwisie bazy lekarzy, bez prawa dostępu do pozostałych danych innych Użytkowników. Lekarze, którzy znajdują się w serwisie, będą mieli dostęp wyłącznie do danych dot. zdrowia oraz wyników badań swoich Pacjentek (tj. Użytkowników), bez prawa dostępu do pozostałych danych.
  3. Lekarzy zarejestrowany w serwisie w celu nawiązania kontaktu z Pacjentem ma możliwość zaproszenia Pacjenta, wówczas przy akceptacji koniecznie jest przesłanie dodatkowego kodu uzyskanego poza systemem (np. podanego osobiście lub telefonicznie przez lekarza) i podania go na etapie rejestracji lub przy akceptacji zaproszenia.
  4. Użytkownik jest przypisywany do konkretnego lekarza zarejestrowanego w serwisie, w momencie akceptacji wysłanego przez niego zaproszenia (i) rejestracji w serwisie, albo akceptacji przez Lekarza zaproszenia wysłanego przez Użytkownika.
  5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. Wszelkie czynności podejmowane przez Użytkownika zmierzające do obejścia ograniczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią podstawę do rozwiązania umowy i usunięcia konta.
  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu jak również usunąć poszczególne dane z Konta. Uprawnienia znajdujące się z realizacją praw osoby fizycznej umieszczone są w Polityce prywatności.
  7. Administrator może usunąć Konto lub poszczególne usługi Serwisu w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek dobra i prawa osób trzecich lub Administratora;
   2. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie i zgłosił żądanie usunięcia danych lub wypowiedział umowę;
   3. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie
   4. Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresów usług świadczonych w ramach serwisu. O zmianie tej Administrator informować będzie na stronie głównej serwisu oraz w niniejszym Regulaminie
  9. Administrator zastrzega, że dla prawidłowego funkcjonowania serwisu niezbędne jest prowadzenie napraw, konserwacji i przeglądów, zmian serwisu i bądź jej elementów. W czasie przeprowadzania napraw, konserwacji, przeglądów i zmian, dostęp do serwisu może być wyłączony lub ograniczony.
 6. Własność intelektualna

  1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie jest Sebastian Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISPL Sebastian Kwiatkowski, NIP 655 124 12 40, REGON: 812420618 z siedzibą przy ul. Oliwki 1, 72-001 Siadło Dolne
  2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w serwisie jest Sebastian Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISPL Sebastian Kwiatkowski, NIP 655 124 12 40, REGON: 812420618 z siedzibą przy ul. Oliwki 1, 72-001 Siadło Dolne
  3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego znajdującego się w domenie: www.prenatalprojekt.pl raz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Sebastiana Kwiatkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ISPL Sebastian Kwiatkowski, NIP 655 124 12 40, REGON: 812420618 z siedzibą przy ul. Oliwki 1, 72-001 Siadło Dolne . Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 7. Prawa i Obowiązki

  1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a także z niniejszym Regulaminem.
  2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie jakichkolwiek działań, które destabilizowałby pracę serwisu. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub innych użytkowników bądź zagrażających ich prawom lub interesom.
  3.  Poprzez zalogowanie się do portalu Użytkownik nie nabywa prawa własności ani żadnych innych praw do serwisu poza uprawnieniem do korzystania z niej w granicach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Odpowiedzialność

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
   1. szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które nie odpowiada;
   2. wadliwe działanie niezależnych od Administratora urządzeń lub systemów
   3. działania siły wyższej lub innych czynników od Administrator niezależnych,
   4. za konsekwencje w związku z podaniem przez Użytkownika, podczas rejestracji a także przy wprowadzaniu danych wrażliwych danych niezgodnych ze stanem faktycznych, niekompletnych, nieaktualnych, lub brakiem aktualizacji tych danych;
   5. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu: praw osób trzecich, Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   6. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
   7. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
  2. Serwis umożliwia nawiązanie kontaktu z lekarzem a także udostępnienia danych medycznych i informacji dotyczących stanu zdrowia na odległość, bez konieczności osobistej wizyty u lekarza. Administrator serwisu nie odpowiada za treść konsultacji, porad lekarskich oraz świadczenie usług medycznych przez lekarzy w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej.
 9. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

  1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga podania danych osobowych i oraz wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
  2. Jeżeli Użytkownik dobrowolnie umieszcza wpisując swoje dane dot. zdrowia, przebytych ciąż, czy danych medycznych (dane szczególnej kategorii) do serwisu, tym samym wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do Administratora w celu zrealizowania usługi przechowywania tych danych a także udostępniania lekarzowi prowadzącemu. Powyższe potwierdzenia przy rejestracji lub uzupełnienia danych w Koncie Użytkownika.
  3. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych reguluje obecnie w sposób kompleksowy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego.
  4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkownika jakie przysługują mu na gruncie ochrony danych osobowych określone zostały szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie głównej serwisów jak również w klauzuli informacyjnej udostępnionej przy rejestracji.
  5. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w dolnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu.
 10. Czas obowiązywania umowy i wypowiedzenie

  1. Umowa o świadczenie usług oferowanych w serwisie jest zawierana na czas nieokreślony.
  2. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w każdym czasie bez podawania przyczyny z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej bądź w formie e-mail wysłane na adres elektroniczny Administratora.
  3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Administrator uprawniony jest do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.
 11. Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązywania umowy, Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu lub realizacji usług w drodze korespondencji elektronicznej lub listownie.
  2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie trzech (3) miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Organizator odpowie na reklamację w takiej formie, jakiej zażąda wnoszący reklamację. Brak dokonania wyboru będzie skutkowało udzieleniem odpowiedzi w tej samej formie, w której wniesiono reklamację.
  3. O zachowaniu powyższego terminu, w przypadku składania reklamacji listownie, decyduje data nadania korespondencji. Niezachowanie terminu do złożenia reklamacji powoduje odrzucenie reklamacji.
  4. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia lub nieprawidłowości, sprecyzowane żądanie oraz dane kontaktowe Użytkownika. Reklamacje winna obejmować niezbędne informację do rozstrzygnięcia reklamacji.
  5. Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymagać będzie dodatkowych dokumentów lub informacji, Administrator poinformuje o tym Użytkownika.
  6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Administrator poinformuję o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 12. Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramach Serwisu, mających na celu dopasowanie go do własnych potrzeb i zapewniając dalszy jego rozwój. Wynikające z tego tytułu prace mogą być zlecane podmiotom trzecim.
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.