REJESTRACJA NOWEGO KONTA

W naszym portalu można zarejestrować się na dwa sposoby: z kodem lub bez. Rejestracja z kodem przeznaczona jest dla pacjentek, które otrzymały go od swojego lekarza. Dla użytkowniczek nie posiadających kodu, dostępny jest osobny formularz, w którym należy uzupełnić wymagane informacje.
Aby wybrać sposób rejestracji proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Czy otrzymała Pani specjalny kod od swojego lekarza?

Szanowni Państwo! Nasz Serwis umożliwia kontakt z lekarzami, zarejestrowanymi w serwisie, elektorniczną wymianę danych medycznych i/lub wyników badań, przechowywanie ich w serwisie, w związku z powyższym zbieramy Państwa dane osobowe. Spełniając zatem obowiązek wynikający z RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak są wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Sebastian Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISPL Sebastian Kwiatkowski , NIP 655 124 12 40 , REGON: 812420618 z siedzibą przy ul. Oliwki 1, 72-001 Siadło Dolne.
 2. Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@prenatalprojekt.pl
 3. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Rafał Ślączka z którym można się skontaktować pod mailem: rafal.slaczka@outhome.pl
 4. Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazali je nam Państwo w momencie rejestracji, uzupełniania konta Użytkownika i wprowadzenia danych do serwisu.
  1. 1) Realizacja umowy - art. 6 ust. 1 pkt b RODO Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy świadczyć usług w serwisie www.prenatalprojekt.pl, tym samym nie wywiązaliśmy się z zawartej z Państwem umowy. Posiadane przez Administratora dane osobowe pozwalają na: umożliwienie kontaktu z lekarzem zarejestrowanym w serwisie, umożliwienie korzystania z funkcji serwisu www.prenatalprojekt.pl, udostępnienia informacji zarejestrowanemu lekarzowi dot. Stanu zdrowia oraz przebytych ciąż, udostępnienia wyników badań, przechowywa ie w/w informacji oraz wyników badań, obsługę reklamacji.
  2. 2) Prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 pkt f RODO Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez co należy rozumieć: obsługa żądań, zapytań, reklamacji przekazywanych do serwisu, informowanie o funkcjonalnościach serwisu oraz kontakt w sprawie realizacji usługi, prowadzenie badań i analiz pod względem funkcjonalności serwisu, marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora i stron trzecich, w tym profilowania w celach marketingowych. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, przechowywanie dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  3. 3) Zgoda - art. 6 ust. 1 pkt a, art. 9 ust. 2 pkt a RODO Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody w następujących przypadkach: uzupełnienia konta Użytkownika oraz umieszczenia wizerunku w postaci zdjęcia. umieszczenie na Koncie Użytkownika danych szczególnej kategorii (danych dot. zdrowia i przebytych ciąż oraz wyników badań). Zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, poprzez usunięcie danych z Konta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem.
  4. 4) Administrator dokonuje przetwarzanie danych szczególnej kategorii wprowadzonych do serwisu przez Użytkownika w celu dokonania badań naukowych i/lub statystycznych na podstawie – art. 9 ust. 2 pkt j RODO. Przy realizacji badań naukowych i/lub statystycznych Administrator dokonuje anonimizacji wszelkich danych aby nie można było zidentyfikować osoby fizycznej oraz ewentualna publikacja wyników następować będzie w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby fizycznej, której dane zostały przetworzone.
 5. Podanie danych osobowych poprzez rejestrację w serwisie było niezbędne dla realizacji zawartej z Administratorem umowy. Podanie przez Państwa danych było jednak dobrowolne, bowiem w tym wypadku świadczyło to o zainteresowaniu serwisem, który umożliwia kontakt z lekarzem i współdzieleniem swoich danych, w tym medycznych i dot. zdrowia (danych szczególnej kategorii). Brak ich podania uniemożliwiałoby przekazania tych informacji lekarzom celem ich udostępnienia oraz dokonania kompleksowej i prawidłowej oceny. W każdym innym przypadku podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i za Państwa zgodą.
 6. Państwa dane mogą być przekazywane osobom podmiotom przetwarzających dane z upoważnienia lub w imieniu Administratora, a także osobom świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu. Państwa dane osobowe przekazywane w ramach serwisu i zapisywanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze. Dane te mogą być również przekazywane podmiotom od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami . Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom. Dane przetwarzane przez lekarzy zarejestrowanych w serwisie którym Użytkownik umożliwił dostęp do danych udostępniane będą w trybie powierzenia danych przez Administratora. Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora:
  1. a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   c) prawo do przenoszenia danych,
   d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona
   e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuję Państwu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli albo gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności: dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustom statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności - jednakże maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi w serwisie i usunięcia konta. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Przetwarzanie danych dla celów marketingu następuję przez okres świadczenia usługi lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, a także gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, do momentu uwzględnionienia sprzeciwu, który jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.
 10. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki. Administrator dokonuje profilowania w celach marketingowych.

Szanowni Państwo! Nasz Serwis umożliwia kontakt z lekarzami, zarejestrowanymi w serwisie, elektorniczną wymianę danych medycznych i/lub wyników badań, przechowywanie ich w serwisie, w związku z powyższym zbieramy Państwa dane osobowe. Spełniając zatem obowiązek wynikający z RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak są wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Sebastian Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISPL Sebastian Kwiatkowski , NIP 655 124 12 40 , REGON: 812420618 z siedzibą przy ul. Oliwki 1, 72-001 Siadło Dolne.
 2. Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@prenatalprojekt.pl
 3. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Rafał Ślączka z którym można się skontaktować pod mailem: rafal.slaczka@outhome.pl
 4. Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazali je nam Państwo w momencie rejestracji, uzupełniania konta Użytkownika i wprowadzenia danych do serwisu.
  1. 1) Realizacja umowy - art. 6 ust. 1 pkt b RODO Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy świadczyć usług w serwisie www.prenatalprojekt.pl, tym samym nie wywiązaliśmy się z zawartej z Państwem umowy. Posiadane przez Administratora dane osobowe pozwalają na: umożliwienie kontaktu z lekarzem zarejestrowanym w serwisie, umożliwienie korzystania z funkcji serwisu www.prenatalprojekt.pl, udostępnienia informacji zarejestrowanemu lekarzowi dot. Stanu zdrowia oraz przebytych ciąż, udostępnienia wyników badań, przechowywa ie w/w informacji oraz wyników badań, obsługę reklamacji.
  2. 2) Prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 pkt f RODO Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez co należy rozumieć: obsługa żądań, zapytań, reklamacji przekazywanych do serwisu, informowanie o funkcjonalnościach serwisu oraz kontakt w sprawie realizacji usługi, prowadzenie badań i analiz pod względem funkcjonalności serwisu, marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora i stron trzecich, w tym profilowania w celach marketingowych. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, przechowywanie dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  3. 3) Zgoda - art. 6 ust. 1 pkt a, art. 9 ust. 2 pkt a RODO Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody w następujących przypadkach: uzupełnienia konta Użytkownika oraz umieszczenia wizerunku w postaci zdjęcia. umieszczenie na Koncie Użytkownika danych szczególnej kategorii (danych dot. zdrowia i przebytych ciąż oraz wyników badań). Zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, poprzez usunięcie danych z Konta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem.
  4. 4) Administrator dokonuje przetwarzanie danych szczególnej kategorii wprowadzonych do serwisu przez Użytkownika w celu dokonania badań naukowych i/lub statystycznych na podstawie – art. 9 ust. 2 pkt j RODO. Przy realizacji badań naukowych i/lub statystycznych Administrator dokonuje anonimizacji wszelkich danych aby nie można było zidentyfikować osoby fizycznej oraz ewentualna publikacja wyników następować będzie w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby fizycznej, której dane zostały przetworzone.
 5. Podanie danych osobowych poprzez rejestrację w serwisie było niezbędne dla realizacji zawartej z Administratorem umowy. Podanie przez Państwa danych było jednak dobrowolne, bowiem w tym wypadku świadczyło to o zainteresowaniu serwisem, który umożliwia kontakt z lekarzem i współdzieleniem swoich danych, w tym medycznych i dot. zdrowia (danych szczególnej kategorii). Brak ich podania uniemożliwiałoby przekazania tych informacji lekarzom celem ich udostępnienia oraz dokonania kompleksowej i prawidłowej oceny. W każdym innym przypadku podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i za Państwa zgodą.
 6. Państwa dane mogą być przekazywane osobom podmiotom przetwarzających dane z upoważnienia lub w imieniu Administratora, a także osobom świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu. Państwa dane osobowe przekazywane w ramach serwisu i zapisywanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze. Dane te mogą być również przekazywane podmiotom od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami . Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom. Dane przetwarzane przez lekarzy zarejestrowanych w serwisie którym Użytkownik umożliwił dostęp do danych udostępniane będą w trybie powierzenia danych przez Administratora. Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora:
  1. a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   c) prawo do przenoszenia danych,
   d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona
   e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuję Państwu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli albo gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności: dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustom statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności - jednakże maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi w serwisie i usunięcia konta. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Przetwarzanie danych dla celów marketingu następuję przez okres świadczenia usługi lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, a także gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, do momentu uwzględnionienia sprzeciwu, który jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.
 10. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki. Administrator dokonuje profilowania w celach marketingowych.
Wyślij